اشباع

اصلاح در درس سوم عکاسی دیجیتال 2

گمان می کنم در انتهای درس سوم باید در شرح زیر تصویر تغییراتی به این شرح اعمال شود:

توضیح زیر تصویرهای چپ و راست که مربوط به روشنایی و اشباع هستند با یکدیگر جابجا شوند.

درست است؟


عضویت فید RSS - اشباع