برش

اشکال درس دوم

در بحث برش، تصویری که برای تمرین برش رسم شده، نمای جانبی در سیستم امریکایی است ولی نمای برش خورده در سیستم اروپایی.


جداکردن عکس از زمینه

برای اینکه یک عکس را از یک زمینه ای جدا کنم دورش هم خیلی پیکسلی نشه باید از چه ابزاری استفاده کنم


عضویت فید RSS - برش