تدوین

سؤال درباره ی درس تدوین در سینما

عبارت

"اگر بازیگری در یک نما از سمت راست پرده خارج شود باید در نمای بعدی حتما از سمت چپ پرده وارد شود."

دقیقاً به چه مفهومی اشاره دارد و لزوم آن در کجا نهفته است؟


درس اول- تدوین در سینما

با سلام
در قسمتی از درس آمده که: "دیزالو می تواند مفهومی باشد مانند دیزالو مشهور استانلی کوبریک در فیلم «ادیسه فضایی» یا «راز کیهان» که در آن وقتی انسان نئاندرتال غارنشین، استخوانی را به فضا پرت می کند، آن استخوان در هوا تبدیل به یک سفینه فضایی می شود و کوبریک بدین وسیله به ما یادآوری می کند که بشر در طی قرن ها،

عضویت فید RSS - تدوین