جواب

آدرس

سلام آدرس درسنامه؟


فرم مشخصات پایان دوره

سلام بعد از پرکردن فرم نظرسنجی ، فرم مشخصات برام ارسال نشد و ساپرت هم جواب نمی دهد.دلیل؟


فرم مشخصات پایان دوره

سلام پس از پایان دوره و ارسال فرم نظر سنجی ، فرم مشخصات جهت صدور گواهی ارسال نمی شود.چرا؟


ساپورت

سلام آیا ساپورت درسنامه مشکل دارد؟ لطفاً اطلاع بدهید.با تشکر


فرم پایان دوره

سلام پس از پایان دوره و ارسال فرم نظر سنجی ، فرم مشخصات جهت صدور گواهی ارسال نمی شود.چرا؟عضویت فید RSS - جواب