حسابداری

اثر تغییرات کالا بر سود موسسه

در آخرین پاراگراف درس چهارم (عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی)، دربارهء اثر تغییرات کالا بر سود موسسه صحبت میکنه.


ممکنه کسی توضیح بده چرا "هر چه موجودی کالای اول دوره بیشتر باشد، سود کمتر و هر چه موجودی کالای پایان دوره بیشتر باشد سود موسسه افزایش یافته است"؟!!


عضویت فید RSS - حسابداری