خلاقیت

تکنیک های خلاقیت

در سر فصل های  ارائه شده  در قسمت تکنیک های خلاقیت از روش TRIZصحبتی به میان نیامده بود جا داشت اشنایی مقدماتی با این دانش قرار داده میشد.


خلاقیت با تفکر خلاق

دوره‌ای که احتمالا بر مبنای درخواست دوستان ایجاد شده یا حداقل نظر دوستان در این دوره بی تاثیر نبوده. من امیدوارم آنچه که از این دوره انتظار دارم برآورده شود.


عضویت فید RSS - خلاقیت