سینما

سؤال درباره ی درس تدوین در سینما

عبارت

"اگر بازیگری در یک نما از سمت راست پرده خارج شود باید در نمای بعدی حتما از سمت چپ پرده وارد شود."

دقیقاً به چه مفهومی اشاره دارد و لزوم آن در کجا نهفته است؟


عضویت فید RSS - سینما