isset

درس ششم: فرم چسبنده

سلام

من یک سوال در مورد فرم چسبنده داشتم

توی کد از این دستور استفاده شده:

value="<?php if (isset($_POST['name'])){ echo $_POST['name'];} ?>"


چرا در قسمت isset($_POST از name استفاده شده؟ مگر نباید از submit استفاده میشد؟


عضویت فید RSS - isset