مشکلات ویرایشی در درس ویرایش فارسی!

در اولین درس ویرایش استاندارد متون فارسی مشکلات ویرایشی وجود دارد. همچنین در متون ویرایش شده که به عنوان مثال مطرح شدند هم ایراداتی وجود دارد.


به عنوان مثال:


کلمه‌ها و عبارات‌های تکراری باید حذف شوند که استفاده از "عبارات ها" اشتباه است و یا باید از "عبارات" یا "عبارت ها" استفاده شود که دومی یعنی "عبارت ها" بهتر است.


همچنین در جمله ی ویرایش شده ی "قربانیان این نوع سرطان در مجموع از قربانیان سرطان‌های پستان، روده یا پروستات بیشتر است." معنی جمله عوض شده است. باید به صورت "قربانیان این نوع سرطان از مجموع قربانیان سرطان‌های پستان، روده و پروستات بیشتر هستند."

#مشکلات ویرایشی