سوال از درس دوم: در مورد لحن و ریتم

در درس دوم آمده:

لحن و ریتم و ضرباهنگ نوشته را با توجه به ضرورت‌ها کند و تند کنید تا خواننده را فراری ندهید.

میشه یه مثال براش بزنید تا واضح تر بشه.

#لحن-ریتم- ضرب اهنگ