آسان بودن سوالات آزمون

به نظر شما سوالات آزمون زیادی آسون و واضح نیستند؟

مثلا سوال 4و 5 آزمون دوم رو ببینید. جوابشون خیلی واضحه.

#آسان بودن سوالات آزمون