واژه نا آشنا

در این درس از واژه های نا آشنا زیاد استفاده شده 

که قبلا توضیح داده نشده مانند 

حروف تعلیل که بهتر بود معنی این واژه و یا واژه های مانند آن توضیح داد ه میشد در هر صورت درس بسیار مفیدی بود و سپاسگزارم

#واژه نا آشنا