ارسال نشدن ازمون تنظیمات نمایشی در دوره ویندوز 10

من در دوره ی ویدنوز 10 شرکت کرده ام ولی این ازمون برای من ارسال نشده است. اگر امکان دارد دوباره ارسال شود

ممنون

الهام

#ویندوز 10