نشانگرهای سطوح شخصی

سلام.در مبحث Personal level indicators در صورتی که تعداد پیکان ها صفر باشد  به چه معناست؟

#جیمیل