تضاد وسعت

در جایی از درس پنجم برای ایجاد تضاد وسعت گفته شده برای رنگ هایی که دارای ضریب قدرت کمتری هستند مثل آبی و بنفش باید سطح بیشتری از آنها را در نظر گرفت و در مقابل رنگ هایی که دارای ضریب قدرت بیشتری هستند باید سطح کمتری در نظر گرفته شود.به عنوان مثال سطح رنگ بنفش ۳ برابر سطح رنگ زرد باشد،و این خلاف ایجاد تعادل یا هماهنگی می باشد.ولی اندکی قبل تر از این متن همین روش برای ایجاد تعادل یا هماهنگی ذکر شده.که در زیر متن آن آورده شده.در نهایت این روش در جهت ایجاد تعادل می باشد یا در جهت ایجاد تضاد؟برای ایجاد تضاد وسعت بین دو رنگ باید دقیقا خلاف ایجاد هماهنگی عمل کرد و حتما به ضرایب رنگ ها توجه داشت. به این معنا که برای ایجاد تضاد رنگی مانند آبی یا بنفش که ضریب کوچکی دارند، باید سطح بیشتری از آنها را در تصویر استفاده کرد تا این رنگ ها به گونه ای جلوه گر شوند. در مقابل رنگ هایی مانند زرد و نارنجی که ضریب بزرگی دارند، سطح کوچکی از آنها هم می تواند در یک تصویر برجسته و نمایان جلوه گر شود.به عنوان مثال اگر بخواهیم در تصویری از دو رنگ زرد و بنفش استفاده کنیم و بین این دو رنگ هماهنگی (یا تعادل) ایجاد کنیم، چون ضریب زرد سه برابر رنگ بنفش است (۹/۳)، بهتر است وسعت رنگ زرد یک سوم رنگ بنفش باشد (در واقع عکس ضریب میزان مطلوب، جهت اندازه وسعت رنگ را نشان می دهد). 

#تضاد وسعت