فرم مشخصات پایان دوره

سلام بعد از پرکردن فرم نظرسنجی ، فرم مشخصات برام ارسال نشد و ساپرت هم جواب نمی دهد.دلیل؟

#جواب