سؤال درباره ی درس تدوین در سینما

عبارت

"اگر بازیگری در یک نما از سمت راست پرده خارج شود باید در نمای بعدی حتما از سمت چپ پرده وارد شود."

دقیقاً به چه مفهومی اشاره دارد و لزوم آن در کجا نهفته است؟

#سینما#تدوین

مهدی (امتیاز: ۱۳۸) -
۵ دی ۱۳۹۳

خوب اصول تدوین اینه دیگه ،مگر اینکه بخواهید تاریخچه این کار را بدانید

0
0