کار پوشه ها می تواند از ۱ تا ۲۵۵ برگه را شامل شود

هر سند Excel را یک کار پوشه یا Workbook می گویند. کار پوشه ها می تواند از ۱ تا ۲۵۵ برگه را شامل شود.منظور از این جمله چیست؟از 1 تا255 تعداد چی هستن؟

#سوال درمورد مطلب اکسل