چگونگی تکرار undo

چگونه می توان چند مرحله به عقب برگشت؟ در اکسل undo فقط برای یک بار فعال است؟ چگونه میتوان مراحل قبل تری را بازیابی کرد؟

#چگونگی تکرار undo