آموزش ساخت USB Bootable برای OS X Mavericks

کسی بلده  USB Bootable برای OS X Mavericks بسازه؟

#USB Bootable#Mavericks