اصلاح در درس سوم عکاسی دیجیتال 2

گمان می کنم در انتهای درس سوم باید در شرح زیر تصویر تغییراتی به این شرح اعمال شود:

توضیح زیر تصویرهای چپ و راست که مربوط به روشنایی و اشباع هستند با یکدیگر جابجا شوند.

درست است؟

#روشنایی#اشباع

مهدی (امتیاز: ۱۳۸) -
۲۷ تیر ۱۳۹۳

منظور شما عکسی است که شامل سه مستطیل قرمز رنگه؟ اگه اونه به گمان من چیزی که در درس است درسته

0
0