full filled mind

hello, how we can get rid off occupied mind ?

#time

elluco25 (امتیاز: ۱۲) -
۱۲ آذر ۱۳۹۲

به طور جالبی هر دوره جدید جواب دوره قبلی را به شما می دهد.

با کم کردن نقاط تجمعی از کار ، زندگی روزانه و هر قسمت ممکنی می توان به مراتب ذهن راحت تری داشت .

توان تفکیک کردن اولویت مسائل از خروجی های ارزشمند این قضیه است .

0
0

elluco25 (امتیاز: ۱۲) -
۱۸ آذر ۱۳۹۲

یک راه برای خالی کردن ذهن پر از مطلب این میتونه باشه که هر موردی که به نقطه ای از اطمینان در ذهنت رسید آن را کم کم اجرا کنی ، تاکید می کنم کم کم و به آن کار و فکر خودت اجازه بدی با آرامشی حتی حداقل در کنار هم حرکت کنند .

در این حالت کار بزرگی نمی مونه که از توان شخص خارج باشه...

1
0

elluco25 (امتیاز: ۱۲) -
۲۳ آذر ۱۳۹۲

 در ذهنت با مطلبی درگیر هستی تا مدت ها که به یک نقطه یقینی می رسی که این فکر و انجام دادنش درسته، فکر می کنم برای خالی کردن ذهن باید به فکرت ایمان بیاوری و با جرئت از روی جوبی آب بپری.

فکر خالی نمی شود ولی به سمت خالی شدن پیش می رود ، از ایده کلی رها میشی و وارد جزئیات میشی .

فکر خالی نمی شود ولی سبکتر می شود چون انجام دادن به مراتب راحت تر از فکر کردن است.

امکان شکست وجود دارد ولی دفعه بعد ذهنت به مسائل کاملتری درگیر است .

 

1
0