مشکل خروجی درس دوم

بعداز اجرایومپ خطایزیر رو میگیره