فونت های ناخوانا

درودی دگر بار


برخی مواقع که در مرورگر فایل زمپ را مرور می کنم فونت ها ناخوانا هستند.علت چیست؟مرورگرم کروم می باشد.

#فونت#ناخوانا