توابع پوستهٔ وردپرس

در درس هشتم (در قسمت comments.php): 

این کد وجود دارد:


<?php comments_number(__('1 دیدگاه','darsnameh'), __('% دیدگاه','darsnameh'));?>


کد بالا چه‌فرقی با کد زیر دارد که در درس ششم (در قسمت single.php) است؟


<?php comments_template('',true); ?>

#پوسته#وردپرس#comments