اضافه کردن سطر در بالای قالی اصلی وردپرس

سلام دوستان 

کد قالب اصلی من اینه 

<?php get_header(); ?>

<div class="art-contentLayout">

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?><div class="art-content">


<?php if (have_posts()) : ?>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

<div class="art-Post">

    <div class="art-Post-tl"></div>

    <div class="art-Post-tr"></div>

    <div class="art-Post-bl"></div>

    <div class="art-Post-br"></div>

    <div class="art-Post-tc"></div>

    <div class="art-Post-bc"></div>

    <div class="art-Post-cl"></div>

    <div class="art-Post-cr"></div>

    <div class="art-Post-cc"></div>

    <div class="art-Post-body">

<div class="art-Post-inner art-article">

<h2 class="art-PostHeader">

<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php printf(__('Permanent Link to %s', 'kubrick'), the_title_attribute('echo=0')); ?>">

<?php the_title(); ?>

</a>

</h2>

<?php ob_start(); ?>

<?php $icons = array(); ?>

<?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostDateIcon.png" width="17" height="18" alt="" />

<?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>

<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostAuthorIcon.png" width="14" height="14" alt="" />

<?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>

<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostEditIcon.png" width="14" height="14" alt="" />

<?php edit_post_link(__('Edit', 'kubrick'), ''); ?>

<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>


<?php endif; ?>

<?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>

<?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>

<div class="art-PostMetadataHeader">

<?php echo $metadataContent; ?>


</div>

<?php endif; ?>

<div class="art-PostContent">


          <?php if (is_search()) the_excerpt(); else the_content(__('Read the rest of this entry &raquo;', 'kubrick')); ?>

          <?php if (is_page() or is_single()) wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>Pages:</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>

        

</div>

<div class="cleared"></div>

<?php ob_start(); ?>

<?php $icons = array(); ?>

<?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCategoryIcon.png" width="18" height="18" alt="" />

<?php printf(__('Posted in %s', 'kubrick'), get_the_category_list(', ')); ?>

<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && get_the_tags()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostTagIcon.png" width="18" height="18" alt="" />

<?php the_tags(__('Tags:', 'kubrick') . ' ', ', ', ' '); ?>

<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && !is_single()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCommentsIcon.png" width="18" height="18" alt="" />

<?php comments_popup_link(__('No Comments &#187;', 'kubrick'), __('1 Comment &#187;', 'kubrick'), __('% Comments &#187;', 'kubrick'), '', __('Comments Closed', 'kubrick') ); ?>

<?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>

<div class="art-PostFooterIcons art-metadata-icons"></div>

<?php endif; ?>

<?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>

<?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>

<div class="art-PostMetadataFooter">

<?php echo $metadataContent; ?>


</div>

<?php endif; ?>


</div>


<div class="cleared"></div>

    </div>

</div>


<?php endwhile; ?>

<?php

$prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;', 'kubrick'));

$next_link = get_next_posts_link(__('&laquo; Older Entries', 'kubrick'));

?>

<?php if ($prev_link || $next_link): ?>

<div class="art-Post">

    <div class="art-Post-tl"></div>

    <div class="art-Post-tr"></div>

    <div class="art-Post-bl"></div>

    <div class="art-Post-br"></div>

    <div class="art-Post-tc"></div>

    <div class="art-Post-bc"></div>

    <div class="art-Post-cl"></div>

    <div class="art-Post-cr"></div>

    <div class="art-Post-cc"></div>

    <div class="art-Post-body">

<div class="art-Post-inner art-article">


<div class="art-PostContent">


<div class="navigation">

<div class="alignleft"><?php echo $next_link; ?></div>

<div class="alignright"><?php echo $prev_link; ?></div>

</div>


</div>

<div class="cleared"></div></div>


<div class="cleared"></div>

    </div>

</div>


<?php endif; ?>

<?php else : ?>

<h2 class="center"><?php _e('Not Found', 'kubrick'); ?></h2>

<p class="center"><?php _e('Sorry, but you are looking for something that isn&#8217;t here.', 'kubrick'); ?></p>

<?php if(function_exists('get_search_form')) get_search_form(); ?>

<?php endif; ?>


</div>

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>

</div>

<div class="cleared"></div>


<?php get_footer(); ?>

من میخوام بالا زیر برگه ها یک ردیف اضافه کنم که توش اسلاید شو بذارم تا توی همه صفحه ها نشون بده واندازش اندازه ی هدر باشه میشه کمک کنین 

خیلی نیاز دارم لطفا

#سطر در بالای قالی اصلی وردپرس

فرهاد (امتیاز: ۱۱۰) -
۲۸ اسفند ۱۳۹۲

برای راهنمایی بهتر نیاز هست که آدرس سایت شما یا دسترسی به فایلهای قالب شما داشته باشیم.

0
0

Mekaeil (امتیاز: ۱۲) -
۱۴ مهر ۱۳۹۳

طبق پاسخی که به این سوال دادم عمل کنید با این تفاوت که شما تغییرات را در فایل page.php  ایجاد کنید .

لینک مورد نظر

0
0