ترجمه

1- قوانین مبوط با ترجمه کتاب را از کدام منبع میتوانم جویا شوم؟ (بهتر به زبان فارسی)

2- آیا میتوان کتابی را ترجمه نمود و مجانا ً در اینترنت در اختیار خواننده کذارد؟ اگر پاسخ مثبت است:

2.1- حق مولف چه خواهد شد؟

2.2- چگونه میتوان از سوءاستفاده جلوگیری کرد؟


#نشر

SHahabM (امتیاز: ۲) -
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

از آن‌جا که ايران تابع قانون جهانی کپی‌رايت نيست، برای ترجمه‌ی آثار در ايران ضابطه‌يی موجود نيست.

انجام اين کار در کشور هيچ امتياز يا منع قانونی ندارد، اما در صورت اطلاع ناشر و مؤلف خارجی، به شرطی که مترجم خارج از ايران برود و در محدوده‌ی اعمال قانون کپی‌رايت وارد شود، امکان پی‌گرد قانونی وجود دارد.

0
0