اشکال در سؤال‌های آزمون‌ها

در طرح و احيانا ترجمه‌ی سؤال‌های آزمون‌ها به نظر اشکال‌هايی وجود دارد. گاه کاربر ناگزير می‌شود کاملا اله‌بختکی به آن‌ها پاسخ دهد. بگذاريد برای تشريح اين ادعا مثال بزنم.

در آزمون نهم، من موفق شدم نمره‌ی کامل بگيرم، کاملا از روی خوش‌اقبالی!

آخر، سؤال اول اين است که «کدام یک از موارد زیر، جزو برنامه‌های پردازش متن یا یادداشت برداری به حساب نمی‌آید؟» سپس در جواب نام برنامه‌های ورد، وان‌نوت، ليبره‌آفيس و گوگل‌داکز به عنوان گزينه مطرح شده. در متن درس هر چهار برنامه در رديف واژه‌پردازها يا يادداشت‌بردارها آمده‌اند. و واقعا جای ترديد است که چرا گزينه‌ی «گوگل‌داکز» پاسخ صحيح در نظر گرفته نشده است.

در مورد برنامه‌ی کاليبره هم سؤالی مطرح شده که طبق متن درس هر سه گزينه‌ی نخست صحيح‌اند، اما طبق نتيجه‌ی آزمون تنها دو گزينه‌ی اول درست دانسته شده‌اند. در متن با صراحت اعلام شده که چه‌گونه تبديل فرمت داک به ئی‌پاب با استفاده از اين برنامه ممکن است. نمی‌دانم چه‌طور امکان دارد که گزينه‌ی مربوط به اين ترفند در جواب‌های صحيح جايی نداشته باشد.

به نظر می‌رسد، تنظيم سؤال‌ها و پاسخ‌هاشان خيلی ناشيانه و سطحی‌نگرانه انجام شده و اين موضوع می‌تواند به طور جدی روند تعقيب درس و پيش‌رفت در آن را برای کاربر تحت تأثير قرار دهد. به خاطر مشکلات موجود در سؤال‌ها، کاملا اله‌بختکی اگر کاربری نمره‌ی قبولی يک آزمون را در مراحل نهايی نياورد، تمام زحمت‌اش برای پيش‌رفت تا آن مرحله به باد می‌رود.

#آزمون#مبانی نگارش الکترونیک#کالیبره#گوگل‌داکز