تمرین دروس

سلام 

بعد ازگذشت چند جلسه حس میکنم دروس قبل را فراموش کرده ام آیا بهتر نیست باید ایجاد یک حساب مجازی وتمرین عملی مثلا بدست آوردن ناحیه حمایت ومقاومت درسه] رابهتر درذهن سپرد؟

چطور میشود حساب مجازی افتتاحکرد؟

#حساب مجازی