اشکال درس دوم

در بحث برش، تصویری که برای تمرین برش رسم شده، نمای جانبی در سیستم امریکایی است ولی نمای برش خورده در سیستم اروپایی.

#نقشه کشی#برش