اثر تغییرات کالا بر سود موسسه

در آخرین پاراگراف درس چهارم (عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی)، دربارهء اثر تغییرات کالا بر سود موسسه صحبت میکنه.


ممکنه کسی توضیح بده چرا "هر چه موجودی کالای اول دوره بیشتر باشد، سود کمتر و هر چه موجودی کالای پایان دوره بیشتر باشد سود موسسه افزایش یافته است"؟!!

#حسابداری#تغییرات کالا#سود موسسه

محمودرضا صحراگردزاده (امتیاز: ۸) -
۹ اسفند ۱۳۹۳

دوست عزیز همانطور که بهای تمام شده کالای فروش رفته با سود رابطه عکس دارد بدین صورت که هر چه بهای تمام شده کالای فروش رفته بیشتر شود ، سود کمتر و هرچه بهای تمام شده کالای فروش رفته کمتر شود ، سود بیشتر می شود .

از طرف دیگر می دانیم که بهای تمام شده کالای فروش رفته با موجودی کالای اول دوره رابطه مستقیم و با موجودی کالای پایان دوره رابطه عکس دارد . به عبارت ساده تر ، افزایش موجودی کالای اول دوره باعث افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته (و از اینرو کاهش سود) و کاهش آن باعث کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته (و افزایش سود) می شود و همچنین افزایش موجودی کالای پایان دوره باعث کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته (و افزایش سود) و کاهش آن باعث افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته (و کاهش سود) می شود .

از توضیحات بالا میتوان نتایج زیر را استنباط کرد :

1) افزایش موجودی کالای اول دوره = افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته = کاهش سود

2) کاهش موجودی کالای اول دوره = کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته = افزایش سود

به عبارت دیگر ، موجودی کالای اول دوره با بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه مستقیم و با سود رابطه عکس دارد

3) افزایش موجودی کالای پایان دوره = کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته = افزایش سود

4) کاهش موجودی کالای پایان دوره = افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته = کاهش سود

به عبارت دیگر ، موجودی کالای پایان دوره با بهای تمام شده کالای فروش رفته رابطه عکس و با سود رابطه مستقیم دارد

1
0